Ødelagt beton og mursten

Byggeaffald

Hvis du skal i gang med at renovere eller rive ned, skal du være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer som f.eks. PCB, asbest, tungmetaller, klorparaffiner og PAH´-er. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt eller miljøskadeligt affald og skal derfor håndteres efter særlige regler.

BFA Byg (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg) har udarbejdet info-materiale, hvor man kan se, hvor i ens hus man kan finde miljøskadelige stoffer, og hvordan man håndterer disse stoffer rigtigt.

Læs mere på:

www.asbest-huset.dk (åbnes i nyt vindue)

www.renover-sikkert.dk (åbnes i nyt vindue)

Senest 2 uger før nedrivningen, renoveringen eller vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal du som bygherre sørge for at anmelde det til kommunen, hvis der frembringes mere end 1 ton affald. Som led i anmeldelsen har du som bygherre pligt til at screene bygningen og på baggrund af resultatet af screeningen udtage prøver til analyse for miljøfarlige stoffer i de gamle byggematerialer, når arbejdet frembringer mere end 1 ton affald, eller der er tale om udskiftning af termoruder fra perioden 1950-1977.

Du kan som bygherre overdrage den praktiske opgave til rådgiver/entreprenør. Vi anbefaler, at du kontakter en sagkyndig på området, inden du begynder nedrivning eller renovering af bygninger, der indeholder PCB eller andre miljøproblematiske stoffer.

Du anmelder dit bygge- og anlægsaffald og tilhørende screening for stoffer via den digitale selvbetjeningsportal Byg&Miljø (åbnes i nyt vindue)Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før byggearbejdet påbegyndes.

Hvor du kan aflevere dit byggeaffald, afhænger af, hvor meget du har, og hvad det indeholder. Hvis der er tale om mindre mængder, kan du køre det til genbrugspladsen. Se under Genbrugspladser, hvad du kan aflevere.

Hvis du har større mængder, for eksempel hvis du skal nedrive eller ombygge større dele af dit hus eller udskifte tag, og ønsker hurtigt at få affaldet fjernet, kan du lave en aftale med en vognmand eller nedbryder om, at de håndterer affaldet for dig. Dvs. at vognmand, nedbryder e.lign. sørger for at affaldet sorteres og afleveres hos en modtager, der kan modtage større mængder byggeaffald. 

I det nationale Affaldsregister finder du en oversigt over virksomheder, der behandler og indsamler genanvendeligt erhvervsaffald samt transportører, forhandlere og mæglere af affald. Her kan du finde en affaldsvirksomhed, der kan håndtere dit byggeaffald: Energistyrelsen - Affaldsregister (ens.dk)

Hvis du ønsker at aflevere mere end 100 kg asbestaffald, svarende til ca. 5 hele plader, skal du kontakte en vognmand eller nedbryder m.v., der kan aflevere affaldet på Fredericia Kommunes Deponi.

Hele asbestholdige eternitplader skal emballeres i plast, og asbeststykker skal dobbeltemballeres i plast, mærket ”Asbest”. Alle former for eternitplader behandles som asbestholdige eternitplader - også selvom der findes dokumentation for andet - da vi driftsmæssigt ikke kan vurdere hver enkelt plade. Du skal selv afregne for deponeringstakst og transport med en evt. vognmand eller nedbryder m.v.

Før aflevering af asbest til Fredericia Kommunes Deponi skal du deklarere affaldet på en affaldsdeklaration. Affaldet må/kan først afleveres, når du har modtaget en godkendt deklaration fra Fredericia Kommunes Deponi.

Deklarer dit deponeringsegnede affald her: http://www.affaldsdeklaration.dk/login.aspx.

 

Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia, telefon 7210 5132.

Åbningstider på hverdage: mandag - torsdag kl. 07.00-15.00, fredag kl. 07.00-14.30