Regulativ for husholdningsaffald i høring

08. september 2023

Fredericia Byråd har den 4. september 2023 vedtaget at sende forslag til ændret ”Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune” i høring i 4 uger, frem til den 6. oktober 2023.

Forslaget er udarbejdet med henblik på enkelte ændringer og præciseringer, bl.a. som følge af ny lovgivning på affaldsområdet. Efter tidligere regler kunne kommunerne tilbyde virksomheder, som er beliggende i blandede bolig- og erhvervsejendomme, at de omfattes af den eller de ordninger for sorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne. Det skulle i så fald fremgå af regulativet for husholdningsaffald, som det hidtil har været tilfældet.

I 2022 er der dog vedtaget nye regler om, at kommuner kan tilbyde indsamlingsordninger for sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, fra virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en husholdning. Betalingen for at benytte ordningerne skal i givet fald ske til markedspris, og opkræves hos den enkelte virksomhed. Der skelnes således ikke længere mellem, om virksomhederne er beliggende i blandede bolig- og erhvervsejendomme eller ej.

Regulativet for husholdningsaffald ændres på den baggrund, så ordningerne for indsamling af henholdsvis mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton-, tekstil- samt restaffald, ikke længere også omfatter virksomheder beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv.

I tillæg og med baggrund i et aktuelt forsøg med privates brug af genbrugspladser på tværs af kommunegrænser i Trekantområdet, er der indført afsnit om muligheden for at udføre forsøgsordninger.

Herudover er hver ordning i regulativet beskrevet mere oversigtligt i form af en opdeling i henholdsvis: ”Individuel løsning – parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende”, og ”Fælles løsning – etageejendomme og lignende”.

I høringsperioden kan enhver indsende kommentarer til forslaget senest den 6. oktober 2023, til affald.genbrug@fredericia.dk eller til Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

 

Se forslag og bilag, under Bilag.

Bilag

Til nyhedsoversigten