Fælles affaldsløsninger

Hvis du er ejer af en etageejendom eller lignende, er der to muligheder for fælles affaldsløsninger: Traditionelle beholdere/minicontainere eller en nedgravet løsning.

Du kan vælge at få oprettet en miljøstation med containere til både rest- og madaffald samt genanvendelige materialer. Ejer af ejendommen kan vælge mellem forskellige størrelser containere til affaldet. Kontakt os for at aftale og bestille containere til de forskellige affaldstyper. 

Vær opmærksom på, at affaldsbeholderne ikke må overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt, og der må ikke sidde noget i klemme.

Du kan se en oversigt over beholdere til dagrenovation her.

I Fredericia Kommune er der mulighed for, at boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger mv. (i det følgende kaldet ”ejer”) kan etablere nedgravede affaldssystemer på egen grund. Ejer har mulighed for at vælge at etablere nedgravede eller delvist nedgravede affaldssystemer placeret på egen grund – dvs. på egen matrikel. Ejer skal afholde alle omkostninger i forbindelse med etableringen og vedligeholdelse m.v., og vil efter etablering have ejerskabet til systemet.

Ejer kan ved etableringen af nedgravede løsninger, fakturere Affald & Genbrug, et beløb svarende til samme beholder-volumen i fysiske beholdere, på hjul, over jorden. Beløbet fastsættes af Affald & Genbrug, og oplyses ifm. etablering. 

Find retningslinjer for etablering af nedgravede løsninger her

Hvor meget affald?
Som udlejer er du forpligtet til at sørge for den tilstrækkelige kapacitet til at rumme lejernes affald. Er der behov for en ekstra tømning af affald, kan du kontakte os.

I tabellen nedenfor vises en oversigt over forventet mængde af forskellige affaldstyper. Antallet af liter er fastsat ud fra, hvor meget affald en husstand har i gennemsnit om ugen. Alle tal er vejledende.  

Affaldstype

 

Mængde

i liter pr. husstand pr. uge

Tømning

 

Restaffald

65

Hver 14. dag

Madaffald

10

Hver 14. dag

Papir

10

1 gang pr. måned

Glas

6

1 gang pr. måned

Pap

20

1 gang pr. måned

Hård plast

6

1 gang pr. måned

Blød plast

6

1 gang pr. måned

Metal

6

1 gang pr. måned

Mad- og drikkekartoner

6 1 gang pr. måned

Tekstilaffald

1 1 gang pr. måned

Farligt affald

- Bestilling

Flamingo*

- 1. gang pr. måned


*Flamingo er ikke en af de 10 lovpligtige fraktioner. Den er frivillig. 

 

Der bygges rigtig meget i disse år i Fredericia. Til alle nye byggerier hører også at få etableret den bedste affaldsløsning til både dagrenovation (mad og restaffald) og indsamling af genanvendelige fraktioner.

Vi anbefaler alle bygherrer på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen at indgå i en konstruktiv dialog med os om at finde den bedste løsning til det enkelte byggeri.

En god affaldsløsning skal opfylde både funktionelle og æstetiske krav ved byggeriet. Den skal afstemmes efter antallet af boligenheder, beboersammensætningen og må gerne passe ind i  området uden at skæmme omgivelserne.