Blå container som er fyldt op med pap

Erhvervsaffald

Som virksomhed i Fredericia Kommune har du ansvaret for, at dit erhvervsaffald bliver sorteret og håndteret korrekt. Det gælder både affald til genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi samt affald til særlig behandling.

Her på siden kan du læse om, hvordan du håndterer og sorterer affald fra din virksomhed, og hvor du kan aflevere forskellige affaldstyper.

Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper som private husholdninger. Læs mere hos Miljøstyrelsen her
Når du skal aflevere genanvendeligt affald fra din virksomhed, kan du indgå aftale med enten en transportør, indsamler eller et behandlingsanlæg, der er registreret i det nationale Affaldsregister. Du finder Affaldsregisteret her

Når du driver virksomhed i Fredericia Kommune, kan du være tilmeldt den kommunale ordning for indsamling af dagrenovationslignende restaffald.

Dagrenovationslignende restaffald er det affald, som er frembragt af virksomheden og som svarer til dagrenovationen fra private husholdninger. 

Som virksomhed, er det dit eget ansvar at anskaffe og vedligeholde affaldsbeholderen til restaffald efter anvisninger fra kommunen. Det er vigtigt at sikre, at affaldsbeholderen er stor nok til at kunne opsamle alt dagrenovationslignende affald fra virksomheden.

Du kan bestille affaldsbeholdere til din virksomhed via selvbetjening. Her kan du også give besked, hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt.

Din virksomhed kan mod betaling benytte kommunens genbrugspladser. Som udgangspunkt er genbrugspladserne beregnet til mindre mængder affald, og du kan som virksomhedsdrivende tilkøbe dig til at aflevere affald, der svarer til affald fra private husholdninger. Din virksomhed betaler en fast pris jf. gældende takster, per besøg på genbrugspladsen.

Regler for aflevering af affald på genbrugspladsen
Når du afleverer virksomhedens erhvervsaffald på genbrugspladsen, skal det sorteres og lægges i de rette containere.

  • Biler, som benyttes til aflevering af affald på genbrugspladsen, må max veje 3.500 kg plus en lovlig trailer.​
  • Du skal benytte klare plastsække til emballeret affald.
  • Hver virksomhed kan aflevere op til 200 kg farligt affald* om året på genbrugspladsen.
  • Farligt affald, som malingsrester, olie og kemikalier, skal afleveres i tæt lukkede, egnede beholdere på højst 20 kg eller 20 liter og så vidt muligt i den originale emballage. Hvis emballagen ikke er original, skal det fremgå tydeligt af en etikette eller lignende, hvad emballagen indeholder.
  • Du kan ikke aflevere klinisk risikoaffald såsom kanyler**, medicinrester** og vævsaffald på genbrugspladserne.
  • Du kan ikke aflevere eksplosivt eller sprængfarligt affald på genbrugspladserne.
  • Du kan aflevere jord i en mindre mængde, der svarer til cirka 1 kubikmeter fra hvert anlægsarbejde. Jorden skal være ren. Har du større mængder af jord, skal du anmelde flytning af jorden til kommunen.  Læs mere om jord og jordflytning (åbnes i nyt vindue).

*Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for virksomheder at aflevere farligt affald uden for bemandet åbningstid.

**Se afsnit vedr. farligt affald fra virksomheder (klik her)

På genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2 har du desuden mulighed for at makulere mindre mængder af fortrolige papirer. Henvend dig til pladspersonalet, så hjælper de dig med at betjene makulatoren.

Større mængder affald
Har du brug for at komme af med større mængder affald, skal du i stedet benytte en transportør eller en indsamler til at transportere affaldet til godkendte behandlingsanlæg.

Som virksomhed har du frit valg mellem de godkendte transportører, indsamlere og modtageanlæg i det nationale Affaldsregister.

Sådan foregår betaling for erhvervs besøg på genbrugspladsen
Når du kører ind på genbrugspladsen bliver din nummerplade automatisk læst. Registreringen af nummerpladen er nødvendig for at kunne identificere køretøjer, registreret til et CVR-nummer og efterfølgende opkræve erhvervsvirksomheder betaling for brug af pladserne. Gebyret for brug af genbrugspladsen er fastsat til 169,00 kr. ex moms. pr. besøg for erhvervsvirksomheder. Er bilen knyttet op på et cvr-nummer hos Skat, vil besøg blive registreret som et erhvervsbesøg, og virksomheden vil automatisk modtage en faktura i e-Boks ved månedens udgang. Du behøver derfor ikke at foretage dig yderligere, når du besøger genbrugspladsen.

Særligt for boligselskaber og udlejningsvirksomheder:
Hvis det ved et besøg på genbrugspladsen kan bekræftes, at der udelukkende afleveres privat affald, som pap, papir, glas, plast og lignende, for en lejer i boligselskabets eller udlejers ejendom, skal der ikke betales for besøget, såfremt betingelserne for at aflevere privat affald på pladsen i øvrigt er opfyldt. Læs mere om nummerpladeregistrering om typer af køretøjer på denne side.  

Hvis der afleveres affald fra renovering og haveaffald fra udearealer, skal boligselskaber og private udlejere betale gebyret for at benytte genbrugspladsen.


Tilmeld fakturering via betalingskort
Ønsker du at afregne dit besøg med det samme, har du mulighed for at tilknytte et betalingskort på https://fredericiakommune.kundeportal.genbrugsbetaling.dk/. Tilknytter du ikke et betalingskort, sendes der en månedlig opgørelse i virksomhedens e-Boks. 


Er du stadig i tvivl? - Så opfordrer vi til at henvende dig til personalet på genbrugspladsen. Du er desuden altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. 

Affald til forbrænding skal afleveres til:

Energnist I/S - Kolding
Bronzevej 6
6000 Kolding
Telefon: 7632 5000
www.Energnist.dk

Se gebyr for forbrændning under priser for erhverv.

Affald til deponi er affald som ikke kan genbruges, genanvendes eller forbrændes. Din virksomhed kan aflevere deponeringsegnet affald her:

Fredericia Kommunes Deponi
Vejlbyvej 40
7000 Fredericia
Telefon: 7210 5132.

Åbningstider:
mandag - torsdag kl. 07.00-15.00
fredag kl. 07.00-14.30

Alt deponeringsegnet affald, som du afleverer til deponering på Fredericia Kommunes Deponi, skal deklareres. Affaldsdeklarationen skal udfyldes og indsendes elektronisk. Den elektronske Affaldsdeklaration hentes her (åbnes i nyt vindue)

Se vejledning for affaldsdeklaration (åbnes i nyt vindue).

Du kan se hvilke affaldstyper, som deponiet må modtage til deponering i positivlisten for Fredericia Kommunes Deponi (åbnes i nyt vindue).

Se gebyr for deponi under priser for erhverv.

Du kan læse om reglerne for import og eksport af affald på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder vejledning og de nødvendige formularer samt dokumenter til overførsler af affald til og fra Danmark.